انتخاب صفحه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

اطلاعیه های تشکیل/ عدم تشکیل کلاسها

 

📣اطلاعیه خیلی مهم: امتحان پایان ترم  والیبال ودوو میدانی استاد گل گونی روز چهار شنبه مورخه۹۸/۱۰/۱۱ ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد.

📣اطلاعیه خیلی مهم: امتحان پایان ترم آزمون شفاهی قرآن کریم استاد جهانگیری  روز سه شنبه مورخه۹۸/۱۰/۱۰ از ساعت ۸-۱۰ برگزار خواهد شد. عدم حضور برای کلیه دانشجویان به منزله انصراف از امتحان می باشد. به عبارتی آزمون شفاهی قرآن کریم دیگر تکرار نخواهد شد.لذا حضور  الزامیست.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد هادی دهقان روز چهار شنبه ۹۸/۱۰/۰۴تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه خیلی مهم: امتحان عملی بیوشیمی ساختاراستاد عطازاده  روز دو شنبه مورخه۹۸/۱۰/۰۹  از ساعت ۱۵ برگزار خواهد شد. حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

📣اطلاعیه خیلی مهم: امتحان میان ترم بیوشیمی ساختاراستاد عطازاده  روز دو شنبه مورخه۹۸/۱۰/۰۹ در تایم  کلاسی برگزار خواهد شد. حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

📣اطلاعیه خیلی مهم: امتحان پایان ترم آزمون شفاهی قرآن کریم استاد جهانکیری  روز سه شنبه مورخه۹۸/۱۰/۰۳ در تایم  کلاسی برگزار خواهد شد. حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

📣اطلاعیه:جبرانی کلیه کلاسهای استادعمیدی طبق هماهنگی کلاسی در تایم های ذکر شده در کلاس برگزار خواهدشد.

📣اطلاعیه:جبرانی کلیه کلاسهای روز دوشنبه استادملکی به ترتیب زمانی کلاسهای روز سه شنبه ۹۸/۱۰/۰۳   تشکیل خواهد شد.در ضمن جبرانی درس طراحی معماری استاد ملکی روز سه شنبه ۹۸/۱۰/۰۳ از ساعت ۱۴:۴۵ الی ۱۸ وکسری آن روز چهارشنبه ۹۸/۱۰/۰۴از ساعت ۱۴ الی ۱۸ تشکیل خواهد شد.

📣اطلاعیه:جبرانی کلیه کلاسهای استادمرامی طبق هماهنگی کلاسی در تایم های ذکر شده در کلاس برگزار خواهدشد.

📣اطلاعیه: کلاس درس بوم شناسی استاد آفاقی روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۰۹/۲۷ از ساعت ۱۳-۱۵:۱۵ برگزار خواهد شد.

📣اطلاعیه خیلی مهم: امتحان میان ترم درس الکترنیک   استاد یوسفی راد   روز سه شنبه مورخه۹۸/۱۰/۰۳ از ساعت ۱۰ برگزار خواهد شد. حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد جواهرنیا رشته برق دروزهای سه شنبه و چهار شنبه وپنج شنبه مورخه های ۳و۴و۵ دی ماه ۹۸تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاس درس مدارهای مجتمع خیلی فشرده استاد جواهرنیا روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۰۹/۲۷ از ساعت ۱۳-۱۵:۱۵ برگزار خواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد هادی پور دروز چهار شنبه ۹۸/۰۹/۲۷تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه خیلی مهم: امتحان میان ترم درس های  استاد الهامه رضائی مقدم کلیبر کلیه رشته هادر روز دو شنبه مورخه۹۸/۱۰/۰۲ از ساعت ۹ برگزار خواهد شد. حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.لازم به توضیح که کلاسهای استاد روز سه شنبه مورخه ۹۸/۱۰/۰۳ تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه خیلی مهم: امتحان پایان ترم درس های عملی استاد یوسفی راد رشته برق در روز سه شنبه مورخه۹۸/۱۰/۰۳ در تایم های کلاسی برگزار خواهد شد. حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد پیشنماز اهری دروز سه شنبه ۹۸/۹/۲۶تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد جدایی روز سه شنبه ۹۸/۰۹/۲۶تشکیل نخواهد شد. جبرانی کلاس شیمی عمومی روز سه شنبه استاد جدایی روز چهارشنبه ۹۸/۰۹/۲۷ از ساعت ۱۳-۱۵:۱۵ تشکیل خواهد شد.

📣اطلاعیه خیلی مهم: امتحان میان ترم درس های استاد اباذری رشته حسابداری در روز سه شنبه مورخه۹۸/۰۹/۲۶ در تایم های کلاسی برگزار خواهد شد. حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد جواهرنیا (درس ریاضی)روز پنج شنبه ۹۸/۹/۲۱تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد مرامی واستاد یوسفی رادروز سه شنبه ۹۸/۹/۱۹تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد جواهرنیا (درس ریاضی)روز سه شنبه ۹۸/۹/۱۹تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد ملکی روز دو شنبه ۹۸/۹/۱۸تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد جوهرنیا  روز سه شنبه و چهارشنبه  ۹۸/۰۹/۱۲ الی ۹۸/۰۹/۱۳تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: جبرانی کلیه کلاسهای روز چهارشنبه۹۸/۰۹/۱۳  استاد شکری  در روز پنجشنبه ۹۸/۰۹/۱۴ به ترتیب زمانی روز چهارشنبه تشکیل خواهد شد. حضور در روز پنج شنبه الزامیست.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد جمال بیضاءرو زچهارشنبه وپنج شنبه ۹۸/۰۹/۱۳ الی ۹۸/۰۹/۱۴تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد جوهرنیا واستاد مرامی روز سه شنبه و چهارشنبه وپنج شنبه ۹۸/۰۹/۱۲ الی ۹۸/۰۹/۱۴تشکیل نخواهد شد.

جبرانی کلاسهای استاد محمدیان روز چهار شنبه ۹۸/۸/۲۹از ساعت ۱۳-۱۶:۳۰  برگزار خواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد میرزاپوررشته زبان روز چهار شنبه ۹۸/۸/۲۹تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد آرزو جواهرنیا رشته ریاضی روز سه شنبه ۹۸/۸/۲۸تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد اباذری روز سه شنبه ۹۸/۸/۲۸تشکیل نخواهد شد.

وجبرانی کلاسهای فوق  روز پنج شنبه ۹۸/۸/۳۰به ترتیب  زمانی روز سه شنبه برگزار خواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد یوسفی (رشته زبان) روز چهار شنبه ۹۸/۸/۲۹تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد دلجوی روز سه شنبه ۹۸/۸/۲۸تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد میرنیا روز پنج شنبه ۹۸/۸/۲۳تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد محمدیان روز دو شنبه ۹۸/۸/۲۰تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد جواهرنیا (رشته برق)  واستاد جواهرنیا (رشته ریاضی )روز پنج شنبه ۹۸/۸/۱۶تشکیل نخواهد شد. وجبرانی کلاسهای فوق  روز پنج شنبه ۹۸/۰۸/۲۳ از ساعت ۱۰:۱۵ الی۱۲ برگزار خواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد جمالی سیس روز سه شنبه ۹۸/۸/۱۴تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد آفاقی واستاد روحنواز روز سه شنبه ۹۸/۸/۱۴تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاسهای استاد بیرامی رشته حقوق دوشنبه ۹۸/۸/۱۳تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاس جبرانی درس تربیت بدنی ۱و تربیت بدنی ۲ (خواهران) استاد طباطبایی روز چهارشنبه ۹۸/۰۶/۰۶ از ساعت ۱۱.۴۵ تا ۱۶ برگزار خواهد شد. 

📣اطلاعیه: به اطلاع می رساند دانشگاه آزاد اسلامی صوفیان از تاریخ ۱۹ تا ۳۱ مرداد ماه ۹۸ به دلیل تعطیلات تابستانی تعطیل خواهد بود.
از اساتید،کارمندان و دانشجویان و مراجعین محترم تقاضا می شود پس از تعطیلات مراجعه نمایند.

📣اطلاعیه: امتحان عملی تربیت بدنی ۱و تربیت بدنی ۲ استاد پورعلی در تاریخهای ۹۸/۰۵/۲۳ و۹۸/۰۵/۳۰ از ساعت ۰۹ الی ۱۳ با لباس ورزشی در سالن ورزشی دانشگاه برگزار خواهد شد. 

📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای   استاد طباطبایی و استاد جمال سیس  روز دوشنبه  ۹۸/۰۵/۰۷ تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای   استاد هادی پور  روز سه شنبه وچهارشنبه ۹۸/۰۴/۲۵ و ۹۸/۰۴/۲۶ تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه خیلی خیلی مهم: امتحان عملی  تربیت بدنی ۱و۲، ورزش ۱ استاد پیروی روزپنج شنبه  ۹۸/۰۳/۳۰  از ساعت۰۸الی ۱۶برگزار می گردد.لازم به ذکر است امتحان در سالن ورزشی دانشگاه برگزار می شود  وعدم حضور به منزله حذف از امتحان می باشد.آوردن لباس ورزش الزامیست.

📣اطلاعیه خیلی خیلی مهم: امتحان عملی  تربیت بدنی ۱و۲، ورزش ۱ استاد پیروی روزپنج شنبه  ۹۸/۰۳/۲۳  از ساعت۰۸الی ۱۶برگزار می گردد.لازم به ذکر است امتحان در سالن ورزشی دانشگاه برگزار می شود  وعدم حضور به منزله حذف از امتحان می باشد.

📣اطلاعیه: کلاس درس میانه (۱) دکتر عبدی روز یکشنبه مورخه ۹۸/۳/۱۲ از ساعت ۹ صبح در کلاس ۱۰۷ برگزار خواهد شد.

📣اطلاعیه: جبرانی کلیه کلاسهای روز دوشنبه  استاد حسینی  در روز یکشنبه ۹۸/۰۳/۱۲ تشکیل خواهد شد. 

📣اطلاعیه خیلی خیلی مهم: دانشجویان درس آمار واحتمالات مهندسی با استاد هاشمی ساربانقلی روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۰۳/۲۲ می بایست در کلاس درسی حضور داشته باشند. از آنجائیکه سرفصل درس ناتمام می باشد لذا حضور الزامیست.

📣اطلاعیه خیلی خیلی مهم: امتحان عملی  تربیت بدنی ۱و۲، ورزش ۱ استاد پیروی روزچهار شنبه  ۹۸/۰۳/۰۱  و۹۸/۰۳/۰۸از ساعت۱۵برگزار می گردد.لازم به ذکر است امتحان در سالن ورزشی دانشگاه برگزار می شود  وعدم حضور به منزله حذف از امتحان می باشد.

📣اطلاعیه: کلاس جبرانی درس علم مواد   استاد جدایی روز دوشنبه ۹۸/۰۳/۱۳ از ساعت ۱۰:۳۰-۰۸ تشکیل خواهدشد.حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

📣اطلاعیه خیلی خیلی مهم: امتحان میان ترم حقوق تجارت ۲ استاد منجمی روز دو شنبه  ۹۸/۰۲/۳۰ از ساعت ۰۹:۴۵برگزار می گردد.همچنین امتحان میان ترم حقوق تجارت ۳ استاد منجمی روز دوشنبه ۹۸/۰۲/۳۰از ساعت ۱۱:۳۰ برگزار می گردد.   لذا حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

📣اطلاعیه خیلی خیلی مهم: امتحان عملی وتئوری تربیت بدنی ۱، ورزش ۱ استاد طبا طبا یی روز پنج شنبه  ۹۸/۰۳/۰۲ از ساعت۱۴برگزار می گردد.لازم به ذکر است امتحان در سالن ورزشی دانشگاه برگزار می شود  وعدم حضور به منزله حذف از امتحان می باشد.

📣اطلاعیه خیلی خیلی مهم: امتحان میان ترم درس اقتصاد ۲ ودرس اصول علم اقتصاد ۲کلان استاد سرکش روز پنج شنبه  ۹۸/۰۳/۰۲ از ساعت ۱۰:۴۵برگزار می گردد.لازم به ذکر است امتحان پایان ترم از ۱۴وامتحان میان ترم از ۵ ویک نمره فعالیت کلاسی خواهد بود.  لذا حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

📣اطلاعیه خیلی مهم:تحویل گزارش کار درس آزمایشگاه مقاومت مصالح استاد قلیپور روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۰۳/۰۱ خواهد بود. حضور دانشجویان جهت امضای صورت جلسه الزامی است.

📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای   استاد جدایی  روز پنجشنبه ۹۸/۰۲/۲۶ تشکیل نخواهد شد. 

📣اطلاعیه خیلی خیلی مهم: امتحان میان ترم درس مالیه عمومی  استاد سرکش روز سه شنبه  ۹۸/۰۲/۳۱ از ساعت ۰۹:۴۵ برگزار می گردد.لازم به ذکر است امتحان پایان ترم از ۱۴ وامتحان میان ترم از ۵ ویک نمره فعالیت کلاسی خواهد بود .لذا حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای   استاد حسینی  روز دوشنبه ۹۸/۰۲/۲۳ تشکیل نخواهد شد. 

📣اطلاعیه خیلی خیلی مهم: امتحان میان ترم درس اقتصاد خرد ۱ ودرس اصول علم اقتصاد ۱خرد استاد سرکش روز پنج شنبه  ۹۸/۰۲/۲۶ از ساعت ۱۵:۳۰برگزار می گردد.لازم به ذکر است امتحان پایان ترم از ۱۴وامتحان میان ترم از ۵ ویک نمره فعالیت کلاسی خواهد بود.  لذا حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

📣اطلاعیه:  کلاس درس پزشکی قانونی   استاد خردمند  روز سه شنبه ۹۸/۰۲/۱۷ تشکیل نخواهد شد. 

📣اطلاعیه: کلیه مدیریت مالی ۲ استاد مهرآرا روز پنجشنبه ۹۸/۰۲/۱۲ تشکیل نخواهد شد. جبرانی آن روز پنجشنبه ۹۸/۰۲/۱۹ ساعت ۸٫۳۰ تا ۱۰٫۳۰ برگزار میشود. 

📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای   استاد میرزاپور  روز چهارشنبه ۹۸/۰۲/۱۱ تشکیل نخواهد شد. 

📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای   استاد سرکش  روز پنجشنبه ۹۸/۰۲/۱۲ تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای   استاد بایبوردی هفته آینده  روز دوشنبه ۹۸/۰۲/۱۶  وروز سه شنبه ۹۸/۰۲/۱۷تشکیل نخواهد شد.

📣اطلاعیه:کلاسهای جبرانی استاد جواهرنیا روز پنجشنبه ۹۸/۰۲/۱۲:

 • تحلیل مدارهای الکترونیکی ساعت ۸ تا ۱۰:۱۵
 • الکترونیک ۳ساعت ۱۰:۳۰ تا  ۱۲:۴۵
 • الکترونیک ۲ساعت ۱۴ تا  ۱۶:۱۵

📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای   استاد گرامی  روز دوشنبه ۹۸/۰۲/۰۹ تشکیل نخواهد شد و جبرانی آن روز چهارشنبه ۹۸/۰۲/۱۸تشکیل خواهد شد. 

📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای   استاد ذریه  حبیب روز چهارشنبه ۹۸/۰۲/۰۴ و روز پنجشنبه ۹۸/۰۲/۰۵تشکیل نخواهد شد. 

📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای   استاد آفاقی  روز چهارشنبه ۹۸/۰۲/۰۴ تشکیل نخواهد شد. 

📣اطلاعیه: کلاس درس دانش خانواده وجمعیت  استاد جمالی روز سه شنبه ۹۸/۰۲/۰۳ تشکیل نخواهد شد. 

📣اطلاعیه:کلاسهای جبرانی استاد جلیلی روز پنجشنبه ۹۸/۰۲/۰۵:

 • طراحی شی گرا ساعت ۸ تا ۱۰:۱۵
 • تعامل انسان و کامپیوتر ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۴۵

📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای   استاد عقلمندی روز دوشنبه ۹۸/۰۲/۰۹ تشکیل نخواهد شد. 

📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای   استاد جواهرنیا روز چهارشنبه ۹۸/۰۲/۰۴ تشکیل نخواهد شد. 

📣اطلاعیه:کلاسهای جبرانی استاد اقدم روز چهارشنبه ۹۸/۰۲/۰۴ به شرح زیر برگزار خواهد شد.کلاس تئوری حسابداری ۲ از ساعت ۱۴-۱۷ وروش تحقیق پیشرفته از ساعت ۱۷:۱۵ -۱۹ تشکیل خواهد شد.

📣اطلاعیه: کلاس مبانی سازمان ومدیریت و اصول سرپرستی  استاد پیراسته روز دوشنبه ۹۸/۰۲/۰۲ تشکیل نخواهد شد. 

📣اطلاعیه:کلاس فارسی استاد هادی پور روز دوشنبه ۹۸/۰۲/۰۲ تشکیل نخواهد نشد و جبرانی آن روز سه شنبه ساعت ۱۱ برگزار میشود. 

📣اطلاعیه: کلاس اصول حسابداری ۳ استاد وثوقیان روز دوشنبه ۹۸/۰۲/۰۲ تشکیل نخواهد شد. 

📣اطلاعیه:کلاسهای جبرانی استاد جلیلی روز پنجشنبه ۹۸/۰۱/۲۹:

 • روشهای رسمی در مهندسی نرم افزار ساعت ۸ تا ۱۰:۱۵
 • مبانی کامپیوتر و برنامه سازی ساعت ۱۰:۳۰ تا ۱۲:۴۵
 • طراحی صفحات وب ساعت ۱۴ تا ۱۶:۱۵

📣اطلاعیه خیلی مهم:جلسه تحویل پروژه و کارآموزی استاد صدرالاشرافی روز چهارشنبه مورخه ۹۸/۰۲/۰۴ از ساعت ۱۲ تشکیل خواهد شد.

📣اطلاعیه:کلاسهای بعد از ظهر استاد حیدری رشته حسابداری روز دوشنبه ۹۸/۰۱/۲۵تشکیل نخواهد نشد. 

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد جهانگیری روز سه شنبه ۹۸/۰۱/۲۰ تشکیل نخواهد نشد. 

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای دکتر جلیلی روز سه شنبه ۹۸/۰۱/۲۰ تشکیل نخواهد نشد. 

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد جمال سیس این هفته ۹۸/۰۱/۱۷ تا ۹۸/۰۱/۲۲ تشکیل نخواهد نشد. 

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای دکتر جلیلی روز سه شنبه ۹۷/۱۲/۲۱ و چهارشنبه ۹۷/۱۲/۲۲ تشکیل نخواهد نشد. 

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد محمد جواد عقلمندی   روز دوشنبه ۹۷/۱۲/۱۳ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد ذریه  روز پنجشنبه  ۹۷/۱۲/۰۹ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای حاج آقا لطفی  روز دوشنبه  ۹۷/۱۲/۰۶ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد منجمی  روز چهارشنبه  ۹۷/۱۲/۰۸ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد میر صابر موسوی افشار  روز دوشنبه  ۹۷/۱۲/۰۶ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان گرامی ورزش ۱ (تربیت بدنی ۲) و تربت بدنی (تریت بدنی ۱) استادپیروی برای آخرین بار (آن دسته از دانشجویانی که در امتحان حضور نداشته اند) روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۱۳ از ساعت ۰۹-۱۲ با آوردن لباس ورزشی برگزار خواهد گردید.حضور برای آن دسته از عزیزان الزامیست.

📣

کلاسهای دروس حقوق مدنی ۱ و حقوق تطبیقی استاد افشارراد استثنائا روز چهارشنبه ۵ دی ماه بعوض ساعت ۸ تا ۹:۳۰، از ساعت ۱۴ تا ۱۶ و حقوق تطبیقی ۱۶ تا ۱۷:۳۰ برگزار خواهد شد. حضور کلیه دانشجویان الزامی است.

📣اطلاعیه: کار تحقیقی ۱و۲ استاد جهانگیری روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۱۰/۰۵ از ساعت ۱۰-۱۱:۳۰ برگزار می شود.حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست . عدم حضور به منزله غیبت محسوب می شود.

📣اطلاعیه: کلاس جبرانی درس مقاومت مصالح ۲  استاد دهقان  روز یکشنبه ۹۷/۱۰/۰۹ از ساعت ۱۳-۱۹ (دوجلسه )تشکیل خواهدشد.

📣اطلاعیه: کلاس جبرانی درس آئین زندگی استاد جمالی روز چهار شنبه ۹۷/۰۹/۲۸ از ساعت ۱۶:۳۰تشکیل خواهدشد. وجبرانی قرآن کریم استاد جمالی روز چهارشنبه ۹۷/۰۹/۲۸از ساعت۱۱ تشکیل می شود.

📣اطلاعیه: کلاس جبرانی درس ترسیم فنی  استاد احمدی زاده  روز سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۷ از ساعت ۱۳-۱۷ (دوجلسه )تشکیل خواهدشد. حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد اقدم و استاد دزیانی روز دوشنبه ۹۷/۰۹/۲۶ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه مهم: کلیه کلاسها از ساعت ۱۰ تا ۱۲ فردا سه شنبه ۹۷/۰۹/۲۰ تعطیل می باشد. بقیه کلاسهای صبح و بعد از ظهر برقرار می باشد.

📣آزمون آیین دادرسی مدنی ۱ استاد منجمی مورخ ۹۷/۹/۱۹ ساعت ۱۳ برگزار خواهد شد.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد جمال سیس روز چهار شنبه ۹۷/۰۹/۱۴ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد ثمین روز چهار شنبه ۹۷/۰۹/۱۴ تشکیل نخواهدنشد.

📣اطلاعیه:کلاس حقوق بین الملل عمومی ۲ دکتر اکبر زارع روز چهار شنبه ۹۷/۰۹/۱۴ بجای ساعت ۸ الی ۹:۳۰ ساعت ۱۱:۱۵ الی ۱۲:۴۵ برگزار خواهد شد.

 • 📣اطلاعیه مهم: آزمون میان ترم کلیه دروس  استاد گلدوست از هفته آینده روز دوشنبه الی روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۹/۱۹ الی ۹۷/۰۹/۲۱ در تایم کلاس درس برگزار می گردد.حضوربرای کلیه دانشجویان الزامیست.

.📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد دهقان روز         چهار شنبه ۹۷/۰۹/۱۴ تشکیل نخواهدنشد.

 • 📣اطلاعیه: آزمون میان ترم کلیه دروس  استاد گلدوست از هفته آینده روز دوشنبه الی روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۹/۱۹ الی ۹۷/۰۹/۲۱ در تایم کلاس درس برگزار می گردد.حضوربرای کلیه دانشجویان الزامیست.

.📣اطلاعیه: قابل توجه دانشجویان رشته حقوق : کار تحقیق ۱و۲ استاد جهانگیری روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۹/۱۴ ساعت ۰۹:۴۵-۱۱:۱۵ برگزار می شود.

  .📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای استاد افشار راد روز چهارشنبه ۹۷/۰۹/۰۷ تشکیل نخواهدنشد.

          .📣اطلاعیه: کلیه کلاسهای استاد آفاقی روز دوشنبه ۹۷/۰۹/۰۵ تشکیل نخواهدنشد.

          .📣اطلاعیه: جبرانی کلیه کلاسهای  روز چهارشنبه  استاد جدایی ،روز دوشنبه  ۹۷/۰۹/۰۵ به ترتیب روز چهارشنبه تشکیل خواهدشد.

          .📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد طبا طبایی مرادی روز پنج شنبه ۹۷/۰۹/۰۱ تشکیل نخواهدنشد.

          .📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد سرکش روز پنج شنبه ۹۷/۰۹/۰۱ تشکیل نخواهدنشد.

         .📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای استاد منجمی روز پنج شنبه ۹۷/۰۹/۰۱ تشکیل نخواهدنشد.

 • 📣اطلاعیه: آزمون میان ترم درس کاربرد کامپیوتر در حسابداری ۳وکاربرد نرم افزار رایانه ای در حسابداری استاد حیدری در روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۹/۰۵ ساعت ۱۱ برگزار می گردد.حضور الزامیست.

      .📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای دکتر میرنیا روز پنج شنبه ۹۷/۰۸/۲۴ تشکیل نخواهدنشد.

  • 📣اطلاعیه: آزمون میان ترم درس آیین دادرسی استاد منجمی در روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۸/۲۸ ساعت ۱۳ برگزار می گردد.حضور الزامیست.

   

       .📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای دکتر مستانی روز سه شنبه ۹۷/۰۸/۲۲ تشکیل نخواهدنشد.

 • 📣اطلاعیه: آزمون میان ترم درس حقوق سازمانهای بین المللی استاد منجمی در روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۸/۲۱ ساعت ۰۹:۴۵ برگزار می گردد.حضور الزامیست.

 • 📣اطلاعیه:کلیه کلاسهای دکتر مستانی روز دوشنبه ۹۷/۰۸/۱۴ تشکیل نخواهدنشد. 

 • 📣اطلاعیه:امتحان شفاهی درس آشنائی با قرآن کریم استاد جهانگیر

 • آزمون شفاهی قرآن مجید در همان روز امتحان کتبی انجام خواهد شد.

 • 📣اطلاعیه:امتحان های استاد بهمن عبدی گلزار

 • آزمون عملی درس کاربرد نرم افزارهای رایانه ای در حسابداری استاد عبدی روز یکشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۰صبح

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • ترمودینامیک ۱ و۲ استاد مسلمی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۱ از ساعت ۱۴-۱۶:۱۵

 • تجهیزات حرارتی وبرودتی استاد مسلمی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۱ از ساعت ۰۸-۰۹:۳۰

 • طراحی به کمک نرم افزارهای تاسیسات استاد مسلمی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۱از ساعت ۰۹:۳۰-۱۲

 • تاسیسات مکانیکی استاد مسلمی روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۹ از ساعت ۱۵:۳۰-۱۷

 • مکانیک کاربردی استاد مسلمی روز سه شنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۳ از ساعت ۱۶:۳۰-۱۸

 • 📣اطلاعیه:امتحان های استاد یوسفی راد

 • امتحان پایان ترم کلیه دروس آزمایشگاهی استاد یوسفی راد  روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۹ از ساعت ۰۸:۳۰برگزار خواهد شد.

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • ریاضی عمومی ۲ استاد مستانی روز شنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۰ از ساعت ۰۸-۱۳دوجلسه

 • محاسبات عددی استاد مستانی روز شنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۰ از ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

 • محاسبات عددی استاد مستانی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۲ از ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

 • آمار واحتمالات مهندس استاد مستانی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۲ از ساعت ۰۸-۱۳دوجلسه

 • ریاضیات مهندسی استاد مستانی روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۲۴ از ساعت ۰۸-۱۳ دوجلسه

 • 📣اطلاعیه:امتحان های استاد منجمی
 • آزمون حقوق بین الملل خصوصی ۱استاد منجمی روز دوشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۷ ساعت ۸ صبح

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • کلاس درس هیدرولوژی  مهندسی استاد جیحونی روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۱۰ ساعت ۱۰-۱۱:۳۰

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • کلاس آموزش قرائت قرآن کریم  استاد جهانگیری روز سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۸ از ساعت ۸ -۱۱:۱۵

 • کلاس متون فقه ۴ استاد جهانگیری روز پنج شنبه۹۷/۰۳/۱۰ از ساعت ۸-۱۱:۱۵

 • 📣اطلاعیه:امتحان های استاد قربانی

 • تمامی امتحان های نهایی واحدهای عملی شامل کارگاه وآزمایشگاهای استاد قربانی روزهای سه شنبه وچهارشنبه مورخه های ۹۷/۰۳/۰۷و۹۷/۰۳/۰۸ به وقت کلاسی برگزار می گردد.

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • زبان تخصصی استاد گرامی روز جمعه مورخه ۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

 • زبان خارجی عمومی استاد گرامی روز جمعه مورخه۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۱:۳۰-۱۳

 • زبان پیش دانشگاهی استاد گرامی روز جمعه مورخه ۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۰-۱۱:۳۰

 • 📣اطلاعیه:امتحان پایان ترم ترسیم فنی استادثمین روز سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۸ صبح

 

 • 📣اطلاعیه:امتحان پایان ترم ترسیم فنی استادثمین روز سه شنبه ۹۷/۰۳/۰۸ ساعت ۸ صبح

  • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس کار تحقیقی ۱و۲ استاد جهانگیری : روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۰۳/۰۲ از ساعت ۱۵:۴۵-۱۷:۱۵تشکیل خواهد شد.حضور برای کلیه دانشجویان الزامیست.

  • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • کاربرد طیف سنجی استاد حیدر پور روز دوشنبه مورخه ۹۶/۰۲/۳۱از ساعت۱۴ الی۱۶

 • کلیه کلاسهای استاد جواهرنیا روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۷ تشکیل نخواهد شد.کلاسهای جبرانی روز پنجشنبه استاد جواهرنیا هفته آینده روز چهارشنبه به ترتیب زمانی روز پنجشنبه بر گزار خواهد شد.

 • کلاسهای استاد یوسفی آذرفام روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۷ از ساعت ۱۶ به بعد تشکیل نخواهدشد.

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

 • زبان تخصصی استاد گرامی روز جمعه مورخه ۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۴-۱۵:۳۰

 • زبان خارجی عمومی استاد گرامی روز جمعه مورخه۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۱:۳۰-۱۳

  زبان پیش دانشگاهی استاد گرامی روز جمعه مورخه ۹۷/۰۲/۲۸ از ساعت ۱۰-۱۱:۳۰

 • 📣اطلاعیه تشکیل کلاس جبرانی:

  حقوق مدنی ۵ استاد جهانگیری ۳ شنبه مورخه ۹۶/۰۲/۲۵ ساعت ۹-۱۳

 • 📣 تشکیل کلاس: حضور کلیه دانشجویان استاد قلی پور الزامیست.

  د/س آزمایشگاه مقاومت مصالح استاد قلیپورروز چهار شنبه مورخه ۹۷/۰۲/۲۶ ساعت ۱۶:۳۰

  برگزار خواهد شد.

 • کلاسهای استاد جهانگیری روز چهارشنبه مورخه ۹۷/۲/۲۶ تشکیل نخواهد شد.