انتخاب صفحه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

چارت گروه های آموزشی

برای دانلود روی لیست مربوطه کلیک کنید

کارشناسی پیوسته حسابداری

کاردان فنی صنایع غذایی  کاردانی پیوسته حسابداری مخصوص دیپلم های نظری
کاردانی پیوسته صنایع غذایی  کاردانی ناپیوسته حسابداری
کاردانی تکنولوژی مواد غذایی  کاردانی پیوسته حسابداری دیپلمهای کاردانش همخوان
کارشناسی ناپیوسته صنایع غذایی کاردانی پیوسته حسابداری مخصوص دیپلمهای فنی وکاردانش همخوان
کارشناسی حقوق کاردانی پیوسته حسابداری مخصوص دیپلمهای فنی وکاردانش غیر همخوان
کارشناسی مهنددسی نرم افزار کامپوتر کارشناسی ناپیوسته حسابداری مخصوص دارندگان مدرک کاردانی ناپیوسته غیر همخوان
کارشناسی ناپیوسته نرم افزار کامپیوتر کارشناسی ناپیوسته حسابداری مخصوص دارندگان مدرک کاردانی ناپیوسته همخوان
کاردانی پیوسته کامپیوتر نرم افزار کارشناسی ناپیوسته حسابداری مخصوص دارندگان مدرک کاردانی پیوسته همخوان
کاردانی ساخت و تولید کارشناسی ناپیوسته حسابداری مخصوص دارندگان مدرک کاردانی پیوسته متناجس غیرهمخوان
کارشناسی ناپیوسته تاسیسات حرارتی و برودتی کارشناسی ناپیوسته حسابداری مخصوص دارندگان مدرک کاردانی پیوسته غیر همخوان