معرفی کارکنان دانشگاه

 

 مسئولین

 raiis

     جواد صاحبی کوزه کنان  (رئیس )

 

 moaven a

     رامین عطازاده    (معاون آموزشی )

 

 moaven e

     بهمن عبدی گلزار (معاون اداری ومالی)

 

 

     هادی دهقان   (سرپرست حوزه پژوهش و فناوری)

کارکنان قسمت اداری ( آقایان )

 

 iman2

محمدتقی ایمانی صوفیانی

 دشتی

حسن دشتی صوفیانی

 حقانی

حسن حقانی صوفیانی

محمد99

محمد مرتضی وند

 باقر راعی

بافر راعی کوزه کنان

 یاری

 محمد یاری

 جهانگیر

حسن جهانگیر کوزه کنان

 فرامرزی

محمود فرامرزی

 عابدینی

 محمد عابدینی

 سفیدکمر

شمس الله سفیدکمری

 مصطفی رحیمیان

 مصطفی رحمیان کوزه کنان

 داروغه

مجتبی داروغه

 

 عابدی حسین

حسین عابدی

 قائمی

علی فائمی

 parvari

مرحوم رسول پروری

  

JoomShaper