معاونت اداری و مالی

 

moaven e

 بهمن عبدی گلزار

عضو هیات علمی تمام وقت گروه حسابداری واحد اسکو

سوابق تحصیلی:

کارشناسی: دانشگاه پیام نور

کارشناسی ارشد: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

دکتری:دانشجوی دکتری مرحله رساله دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

سوابق شغلی:

-         معاونت اداری ومالی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسکو

-         عضویت درکارگروه تخصصی اداری ومالی منطقه 13دانشگاه آزاد اسلامی به مدت یکسال

-         اشتغال درکادر فنی سازمان حسابرسی

-         عضوپیوسته انجمن حسابداری ایران

-         عضوانجمن حسابداران خبره ایران

-         کارشناس رسمی قوه قضائیه در رشته حسابداری و حسابرسی

JoomShaper