تقویم آموزشی

تقویم آموزشی نیمسال اول94- 93

شروع ثبت نام وانتخاب واحد:15شهریور پذیرش ماده 55و22: 15الی 26 شهریورماه

شروع کلاسها:29شهریور پایان کلاسها :19/10/93

امتحانات:20/10/93  الی 30 /10/93

JoomShaper