انتخاب صفحه
قالب وردپرس پوسته وردپرس قالب فروشگاهی وردپرس وردپرس قالب وردپرس

باشگاه پژوهشگران جوان

باشگاه پژوهشگران جوان واحد صوفیان
ثمرة پژوهش است كه امر آموزش را ممكن می كند. بدون پژوهش، موردي براي یادگیري وجود نخواهد داشت. پژوهش از پایه هاي اساسی توسعه و زیر بناي تصمیم گیري هاي كلان و بنیادي است. پژوهشمنجر به تولید علم می شود. اساسی ترین هدف مراكز علمی، پرورش استعدادها و پیشبرد دانش از طریقپژوهش هاي علمی و به تبع آن، ترویج و توسعه علوم می باشد. پژوهش در دانشگاه آزاد اسلامی از توجهخاص برخوردار است و از این رو، دو بستر براي ترویج و توسعه پژوهش وجود دارد: يكی، معاونت پژوهشیسازمان مركزي دانشگاه آزاد اسلامی كه رسالت كلی پژوهش براي دانشجویان و دانش پژوهان دانشگاه آزاداسلامی را به عهده دارد و دیگري، باشگاه پژوهشگران جوان دانشگاه آزاد اسلامی كه رسالت تربیت و پرورشنخبگان و پژوهندگان خاص را به عهده گرفته است.آموزش و پرورش نخبگان و استعدادهاي درخشان به شیوه ها، روال ها، امكانات و استادان خاص محتاجاست. به این دلیل، باشگاه پژوهشگرانجوان به عنوان مركزي علمی در سال ۱۳۷۷ ، به پیشنهاد ریاست عالی دانشگاه آزاد اسلامی تاسیس گردید. اكنون با پشت سر گذاشتن بیش از يك دهه، موفق به جذب، پذیرش وحمایت بیش از پنجاه و سه هزار تَن از جوانان پژوهشگر گردیده است و فعالیت هاي چشمگیري در زمینة پژوهش و نخبه پروري به انجام رسانده است. همچنین با توسعة شعبه هاي خود در واحدهاي دانشگاهی دانشگاه آزاد اسلامی در اكثر شهر هاي كشور، می رود تا وظیفة اثرگذار خویش در عرصه تولید علم در میهن اسلامی را ایفا نماید.
وظایف باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان:
طبق ماده ۲ اساسنامه: باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان از طریق عمل به بندهاي زیر  وظایف ( سعی دررسیدن به اهداف تعیین شده می نماید):
 1 شناسایی و جذب دانش آموزان، دانشجویان و جوانانی كه داراي استعداد سرشار در رشته هاي مختلف علمی باشند.
 2 برگزاري انواع مسابقات علمی براي شناسایی و تشویق دانش آموزان و دانشجویان و جوانان مستعد.
 3 تدوین و انتشار جزوات، كتب و نشریات علمی و آموزشی لازم.
۴  تشكیل جلسات سخنرانی و بحث و نقد علمی از طریق دعوت استادان و صاحبنظران.
 5 ایجاد شرایط و تسهیلات مناسب براي مطالعات و تحقیقات علمی و تهیه و تولید و عرضه نتایج حاصل.
 6 برقراري تماس با دانشگاه ها و مراكز علمی و آموزشی و پژوهشی داخل و خارج كشور.

مزاياي عضويت در باشگاه پژوهشگران جوان
تقاضاي عضويت داوطلب ها، به لحاظ تطبيق با شرائط آئين نامه عضويت باشگاه، مورد بررسي قرار مي گيرد و چنانچه عضويت كسي مورد تأييد قرار گيرد، نسبت به صدور كارت عضويت رسمي براي وي اقدام مي شود و با اين كارت، امتيازات و تسهيلات زير اگر دانشجو يا فارغ التحصيل باشد از طرف شعبه باشگاه در واحد دانشگاه آزاد مستقر در شهر متقاضي و اگر دانش آموز باشد از طرف مؤسسه آموزشي سازمان سما، قابل تخصيص است:
۱- ثبت مشخصات فردي در بانك اطلاعات اعضاي باشگاه و دريافت كارت عضويت، كه مبين پژوهشگر بودن اعضاء است و تأييدي رسمي است از طرف سازماني شناخته شده و كشوري در خدمت جوانان پژوهشگر ايراني. اين امر، يكي از بزرگترين مزاياي عضويت در باشگاه مي باشد.
۲- امكان استفاده از تسهيلات و امتيازات ويژه اعضاء بر اساس آئين‌نامه تسهيلات باشگاه، شامل:
•    تشويق مادي و معنوي از افرادي كه مقالات ISI يا علمي پژوهشي تهيه و به چاپ رسانند
•    تشويق و حمايت از شركت در همايش‌هاي داخلي و كنفرانس‌هاي بين‌المللي
•    تخصيص سهميه و كمك هزينه سفرهاي زيارتي
•    تخصيص تخفيف شهريه
•    امكان استفاده از اولويت استخدام در دانشگاه آزاد اسلامي به عنوان عضو هيأت علمي و يا كارمندي
•    بن كتاب
•    مساعدت در تأليف كتاب
•    كمك هزينه پايان نامه تحصيلي
۳- اطلاع رساني و امكان شركت در همايش‌ها، هم‌انديشي‌ها و گردهم‌آيي‌هاي تخصصي ويژه اعضاء
۴- امكان استفاده از تسهيلات مالي باشگاه براي اجراي طرح‌هاي پژوهشي تعريف و تصويب شده
۵- امكان شركت در اردوها و مراسم ويژه فرهنگي باشگاه
۶- امكان حضور در نشست‌هاي تخصصي و كارآفريني باشگاه
۷- امكان تحصيل در مقطع بالاتر بدون نياز به شركت در آزمون ورودي (ويژه اعضاي استعداهاي درخشان)
۸- سازماندهي در گروههاي اعضاء، براي تعريف و اجراي طرجهاي پژوهشي مورد نياز دستگاههاي اجرايي و صنعتي
۹- شركت در دوره هاي آموزشي باشگاه، از قبيل كارگاههاي آموزش مقاله نويسي، روش تحقيق، جستجوي اينترنت و نظائر آن
۱۰- شركت در مسابقات باشگاه و رقابت با سايرين
۱۱- بازديد از مراكز علمي و صنعتي و نمايشگاههاي تخصصي و بسياري موارد ديگر، كه حسب مورد قابل تخصيص است

فرمهای مربوطه :

دانلود بخشنامه عضویت در باشگاه